Monthly Archives: януари 2020

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат

С предложението за проект на Постановление на Mинистерския съвет (ПМС) се предлагат изменения и допълнения на цитираната наредба, произтичащи от правомощията на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), свързани с провеждането на държавната политика по информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат. С проекта на Постановление се предлагат няколко групи промени първата, от […]
Posted in Новини

Проект на ПМС за изменение на ПМС № 240 от 2019 г. за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията, организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за координация и сътрудничество

С настоящото предложение се предвижда постановлението да влезе в сила в съответствие с общото правило, предвидено в Конституцията на Република България – три дни след обнародването на изменението, а дейността на Съвета да започне при влизане в сила на посоченото в параграф 5 от ПЗР на ПМС № 240 от 2019 г. решение на Европейската […]
Posted in Новини

Обществени консултации във връзка с извършване на последваща оценка на въздействието на Закона за държавния служител

Консултациите се провеждат в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.001-0012-C01 „Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с бенефициент Администрацията на Министерския съвет, по който е предвидено извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за държавния служител. Консултацията е насочена към: 1. публичните институции (в […]
Posted in Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

Проектът на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) има за основни цели осъвременяване на уредбата на някои традиционно съществуващи институти в областта на административното наказване – маловажния случай на нарушение, давността, резолюцията за прекратяване, възобновяването на производството;  създаване на нови възможности за приключване на административнонаказателното производство в […]
Posted in Новини