Проект №: BG05SFOP001-2.025-0075-C01 Открито управление за намаляване на финансовите корекции чрез препоръки и анализ на съдебната практика по процедури на община Дупница

Проектът е насочен към изпълнението на мерки за насърчаване на гражданското участие в процеса на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в България и в частност – постигането на открито и отговорно управление на процеса по усвояване на безвъзмездни средства в Община Дупница, чрез разработването на механизъм за гражданския мониторинг. Проектът адресира два проблема на целевите групи. От една страна – налагането на финансови корекции на проекти от обществен интерес, чрез анализ на съдебна практика и дефиниране на препоръки от полза за администрацията, и от друга – липсата на нужната прозрачност в процеса по усвояване на безвъзмездни средства, по начин че обществото да е информирано за всички етапи от изпълнението на проектите от обществен интерес, в качеството си на основно средство за реализиране на местни политики.
В обхвата на проекта е разработен механизъм за граждански мониторинг, състоящ се от следните елементи, разпределени в дейности:

  • База данни:Проучване на проекти и мониторинг на изпълнението им през последния програмен период в Община Дупница;
  • Анализ на база данни: Анализ на съдебна практика, свързана с налагане на финансови корекции върху проекти през последния програмен период в Община Дупница и дефиниране на препоръки;
  • Разработен механизма за мониторинг: изготвен check list за граждански мониторинг
  • Финална фаза на механизма за мониторинг чрез бсъждане на препоръки за открито управление в усвояването на безвъзмездни средства и пилотно приложение на механизма
    В обобщение, проектът е насочен към насърчаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местни политики, реализирани чрез управление на безвъзмездно финансиране и стъпвайки на предходен опит – чрез насърчаване на прозрачност и граждански мониторинг, да се оптимизира усвояването на средства в обществено значими сфери през следващия програмен период.

Тази публикация е създадена по проект „Открито управление за намаляване на финансовите корекции чрез препоръки и анализ на съдебната практика по процедури на община Дупница”, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.025-0075-C01, по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ 2014-2020). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента Сдружение НАПИОУ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg